Dlhodobé nenávistné komentáre a vulgárne správy budú od júla trestané väzením až do troch rokov

Editoriál k téme, ktorá sa počas uplynulých dvoch rokov stala značne vypuklou aj na Slovensku. Svitá na časy, keď budú ľudia zodpovední za to, čo zverejňujú?
Vydané, zverejnil
Ilustračná fotografia: Nenávistné komentáre a správy na internete nemusia byť problém, ak sú jednorazové. Ak sa ale opakujú, môžu reálne znížiť kvalitu života adresáta - aj takéto javy už bude zohľadňovať zákon. Dôležité je pripomenúť, že už dnes možno vyvodiť zodpovednosť za komentáre a správy, ktorých predmetom je vyhrážanie sa násilím či smrťou, hoci boli iba jednorazové.
### Zodpovednosť má byť jednotná v reálnom aj virtuálnom svete Internetové prostredie dalo ľuďom možnosť slobodne sa vyjadrovať, až na extrémne výnimky celkom bez zodpovednosti. Zatiaľ čo väčšina ľudí príležitosť komunikovať cez internet využila rozumne a primerane zodpovedne, určité percento ľudí si zamieňa slobodu prejavu s neobmedzeným obťažovaním, šikanovaním a vyhrážaním sa. Virtuálny priestor už dávno nie je oddelený od „fyzického“ sveta, sú vzájomne previazané a elektronická komunikácia sa stala pre nás celkom prirodzenou súčasťou života. Preto je aj obťažovanie cez internet záležitosťou, ku ktorej musíme pristupovať s plnou vážnosťou. Ak nás niekto na internete osočuje, píše o nás nepravdy alebo zámerne zle interpretuje fakty, môže nás dostať do nevýhodnej pozície – nemôžeme sa týmto útokom brániť, na druhej strane je evidentné, že nám tieto komentáre, videá a články môžu škodiť v práci i súkromí. Od 1. júla 2021 nadobudne účinnosť novela Trestného zákona, zavedie sa nový trestný čin nebezpečného obťažovania podľa § 360b, [uvádzajú Právne listy](http://www.pravnelisty.sk/zakony/a943-novy-trestny-cin-nebezpecneho-obtazovania). „*Od 1. 7. 2021 bude v účinnosti v trestnom zákone aj nový trestný čin – nebezpečné elektronické obťažovanie, podľa ktorého kto úmyselne prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby podstatným spôsobom zhoršuje kvalitu života iného tým, že ho dlhodobo ponižuje, zastrašuje alebo obťažuje, prípadne zverejní záznam prejavu tejto osoby, potrestá sa odňatím slobody až na 3 roky*,“ [vysvetlil Novému Času advokát Róbert Bános](https://www.cas.sk/clanok/2544279/celebrity-sa-zbavia-otravnych-ludi-od-jula-plati-novy-zakon-za-nenavistne-komentare-tri-roky-basy/). Dôvodová správa k návrhu úpravy Tresného poriadku argumentuje tým, že oso­bit­ne v ča­soch pan­dé­mie CO­VID-19 so ši­ro­kos­pek­trál­nym pre­su­nom pra­cov­ných i súk­rom­ných ak­ti­vít oby­va­te­ľov Slo­ven­skej re­pub­li­ky do di­gi­tál­ne­ho pries­to­ru sa stal obzvlášť vy­puk­lým prob­lém ši­ka­ny v ky­ber­ne­tic­kom pries­to­re – tzv. ky­ber­ši­ka­ny, resp. ky­ber­ne­tic­kej ši­ka­ny. Zároveň dodáva, že v žiad­nom prí­pa­de pri­tom nej­de iba o prob­lém žia­kov, štu­den­tov, či nepl­no­le­tých osôb ale­bo osôb blíz­kych ve­ku mla­dis­tvých. Ky­ber­ne­tic­ké ob­ťa­žo­va­nie sa tý­ka aj dos­pe­lých, pl­no­le­tých osôb a vo všeo­bec­nos­ti sa vy­zna­ču­je zna­kom opa­ko­va­né­ho, či tr­va­jú­ce­ho ko­na­nia s úmys­lom ško­diť dru­hé­mu po­ni­žo­va­ním, vy­stu­po­va­ním v me­ne poš­ko­de­né­ho a vy­lu­čo­va­ním (izo­lá­ciou) zo sku­pi­ny. Plné znenie doplnenej/upravenej časti Trestného zákona by malo znieť nasledovne:

Ne­bez­peč­né ob­ťa­žo­va­nie
(1) Kto iné­mu pros­tred­níc­tvom elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­kač­nej služ­by, po­čí­ta­čo­vé­ho sys­té­mu ale­bo po­čí­ta­čo­vej sie­te úmy­sel­ne pod­stat­ným spô­so­bom zhor­ší kva­li­tu je­ho ži­vo­ta
a) dl­ho­do­bým zne­va­žo­va­ním, za­stra­šo­va­ním, neop­ráv­ne­ným ko­na­ním v je­ho me­ne ale­bo iným po­dob­ným dl­ho­do­bým ob­ťa­žo­va­ním, ale­bo
b) tým, že neop­ráv­ne­ne zve­rej­ní ale­bo sprís­tup­ní inej oso­be ob­ra­zo­vý, zvu­ko­vý ale­bo ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam je­ho pre­ja­vu osob­nej po­va­hy zís­ka­ný s je­ho súh­la­som, spô­so­bi­lý oh­ro­ziť je­ho váž­nosť ale­bo pri­vo­diť mu inú váž­nu uj­mu,
pot­res­tá sa od­ňa­tím slo­bo­dy až na tri ro­ky.
(2) Od­ňa­tím slo­bo­dy na je­den rok až šty­ri ro­ky sa pá­cha­teľ pot­res­tá, ak spá­cha čin uve­de­ný v od­se­ku 1
a)na chrá­ne­nej oso­be, ale­bo
b)z oso­bit­né­ho mo­tí­vu.
(3) Od­ňa­tím slo­bo­dy na dva ro­ky až päť ro­kov sa pá­cha­teľ pot­res­tá, ak spá­cha čin uve­de­ný v od­se­ku 1
a)a spô­so­bí ním ťaž­kú uj­mu na zdra­ví ale­bo smrť, ale­bo
b)ho­ci bol za ta­ký čin v pred­chá­dza­jú­cich 24 me­sia­coch od­sú­de­ný.
### Prečo je táto téma dôležitá aj pre nás? Prichádzajú zmenu vítame. Motoristické médiá sú v internetovom priestore práve tak významné, ako akýkoľvek iný spravodajský titul či web venujúci sa životnému štýlu. **Naše stránky každý mesiac navštevuje pol milióna čitateľov** a dosah našich príspevkov na Facebooku sa pohybuje vo veľmi podobných hodnotách. V našom titule Autoviny.sk nájdete prevažne autorské príspevky na témy, ktoré priamo alebo okrajovo súvisia s automobilmi, motocyklami, dopravou, príslušnou legislatívou, ale aj testy vozidiel, príslušenstva a tiež informácie, ktoré sa týkajú Vlády SR a Európskej únie. Práve posledné dve témy obyčajne vzbudujú väčší záujem verejnosti a tiež jednotlivcov, ktorí majú záujem v komentároch a súkromných správach prezentovať svoje negatívne stanoviská k veci. Negatívne názory na plány a konanie Európskej únie či Vlády SR sú dôležité, pretože ak sú zostavené konštruktívne, môžu sa podieľať na pozitívnej zmene v blízkej budúcnosti. **Na verejnej mienke záleží, v demokracii sa práve ona podieľa na pokroku**. Problémom sa stáva, keď sú komentáre a správy obťažujúce, namierené proti konkrétnym novinárom (autorom článkov) alebo osobám, ktoré sú v článku spomínané, a navyše **dlhodobé**. Nenávistné komentáre obyčajne ignorujeme, ale neberieme ich na ľahkú váhu, keď je predmetom správ či komentárov vyhrážanie sa. Je skoro neuveriteľné, že aj v dnešnej dobe sú ľudia natoľko neprezrieraví, že vyhrážanie sa násilím či dokonca smrťou napíšu pod vlastným menom a odošlú do média či do správy adresovanej známej osobnosti. Legislatívne novinky sa ale netýkajú iba médií a známych osobností, ale **kohokoľvek**, kto je alebo sa stane obeťou elektronického obťažovania, šikanovania či vyhrážania. Verte či nie, už aj my sme sa stretli s vyhrážkami od ľudí, ktorých vôbec nepoznáme, len preto, že sme informovali o vtedy [nových opatreniach v súvislosti s ochorením COVID-19](https://www.autoviny.sk/novinky/121603/pozor-tu-su-aktualne-informacie-o-rezime-na-hraniciach) alebo o tom, že [niektorým policajtom budú rušiť menovky](https://www.autoviny.sk/novinky/122371/aktualne-policajtom-rusia-menovky-a-pridavaju-nove-pravomoci). Ako motoristickí novinári máme aj svojich „fanúšikov“, ktorí nás majú v hľadáčiku a z času na čas nás obdarujú parádnym psychopatickým výlevom. Obyčajne sa to dá ignorovať a neriešiť, ale dokedy? V novele je kľúčový pojem **dlhodobosti**. Za jeden nenávistý, urážlivý či vulgárny komentár na internete teda nebude nikto posielaný do väzenia. Novinka sa týka ľudí, ktorí **dlhodobo a zámerne** útočia prostredníctvom internetu na iných. Pokiaľ je však predmetom správy nebezpečné vyhráženie sa násilím alebo likvidáciou, už dnes máme k dispozícii právne nástroje, ako vyvodiť zodpovednosť voči jej autorovi.

Erik Stríž je motoristický novinár, šéfredaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk

Pokračujte na ďalší príspevok »

🔥 Práve najčítanejšieContinental v úlohe partnera Behaj lesmi pokračuje v podpore aktívneho životného štýlu a udržateľnosti

  • V sobotu 6. mája odštartovala prvou zastávkou na Devíne séria pretekov Behaj lesmi.

  • Stovky bežkýň a bežcov si v unikátnom prostredí mali možnosť otestovať svoje sily na 12 km a 22 km tratiach alebo podporiť myšlienku zabehnutím kratšieho charitatívneho behu.
  • Continental ako partner podujatia tiež vytvoril spoločný tím zo známych osobností a svojich zamestnancov, ktorí svojou účasťou podporili udržateľnú myšlienku pretekov.